Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 
 1. Definicje

 

Regulamin - Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony Internetowy Portal Firm  www.iportalfirm.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Firma z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 30

PHU Jacek Wolski jest wyłącznym dysponentem domeny www.iportalfirm.pl

 

Umowa- umowa o zamieszczenie reklamy w portalu internetowym www.iportalfirm, zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, między innymi urządzenia telefaksowego, telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz w formie sprzedaży bezpośredniej.
 

Użytkownik -oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony www.iportalfirm.pl

Klient - oznacza każdą osobę - fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług Internetowego Portalu Firm . umieszcza w serwisie treści reklamowej.

 

Baza Danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, do którego prawa wyłączne przysługują PHU Jacek Wolski.

 

Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na stronie www.iportalfirm.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze strony www.iportalfirm.pl przez Użytkowników i Klientów. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2 Przekazane przez Klienta dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych .

2.3. PHU Jacek Wolski. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony www.iportalfirm.pl. a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji poprzez adres meilowy

Klientom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.4. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 

 1. Warunki zawierania umów , Postępowanie reklamacyjne , odstąpienie od umowy

  3.1.Czas trwania umowy określany jest przez obie strony.Umowa może być zawarta przez użytkownika/klienta który podczas rozmowy telefonicznej wyraził zgodę na jej zawarcie.
  3.2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez PHU Jacek Wolski. w ramach strony www.iportalfirm.pl można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: PHU Jacek Wolski ul. Rybaki 30/15 61-884 Poznań bądź w formie elektronicznej wolskasylwia@wp.pl . Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

3.3. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia

3.5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez PHU Jacek Wolski

3.6. Decyzja PHU Jacek Wolski co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

3.7. PHU Jacek Wolski. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do strony www.iportalfirm.pl lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

 


4. Odpowiedzialność za korzystanie ze strony www.iportalfirm.pl

 

4.1.PHU Jacek Wolski zastrzega, że korzystanie ze strony www.iportalfirm.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

4.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał ze strony www.iportalfirm.pl, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem znajdującym zastosowanie do www.iportalfirm.pl w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

4.3. PHU Jacek Wolski nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Klienta/ Użytkownika ze stony www.iportalfirm.pl będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Klienta/ Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

PHU Jacek Wolski. ma w szczególności prawo zawiesić działalność strony www.iportalfirm.pl zmienić jego treść oraz układ.

4.4. PHU Jacek Wolski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Klienta/ Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony www.iportalfirm.pl w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

4.5. PHU Jacek Wolski nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów PHU Jacek Wolski Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.

4.6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, PHU Jacek Wolski. wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klientów/ Użutkowników oraz utracone przez nich korzyści.

4.7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe PHU Jacek Wolski wyłącza swoją odpowiedzialność oraz zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.8. Zakazane jest dostarczanie do strony www.iportalfirm.pl przez Klientów/ Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

4.9. PHU jacek Wolski nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie ze strony www.iportalfirm.pl przez Klienta / Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

5.Prawa własności intelektualnej

 

5.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują PHU Jacek Wolski Klienci/ Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez stronę www.iportalfirm.pl oraz świadczone w ramach strony www.iportalfirm.pl usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez PHU Jacek Wolski. lub podmioty działające na jego zlecenie.

5.2. PHU Jacek Wolski niniejszym informuje, że strona www.iportalfirm.pl zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w stronie www.iportalfirm.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

5.3. PHU Jacek Wolski. niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela PHU Jacek Wolski, nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych PHU Jacek Wolski. oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty PHU Jacek Wolski. związane z w/w. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

5.4. Klienci strony www.iportalfirm.pl upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

i. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

ii. wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody PHU Jacek Wolski. lub innego uprawnionego podmiotu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

 

6. Ochrona prywatności

 

6.1. PHU Jacek Wolski. uruchamia stronę www.iportalfirm.pl opartą na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów/ Użytkowników.

6.2. PHU Jacek Wolski. zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach strony www.iportalfirm.pl może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania ze strony www.iportalfirm.pl wymagającego podania dodatkowych danych.

6.3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji.

6.4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, PHU Jacek Wolski. dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. PHU Jacek Wolski. będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników

6.5.. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i podjęcie odpowiednich działań przez PHU Jacek Wolski

 

7. Postanowienia końcowe.

 

7.1. PHU Jacek Wolski ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

7.2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.iportalfirm.pl

7.3. Regulamin podlega prawu polskiemu

7.4. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: PHU Jacek Wolski ul. Rybaki 30/15 61-884 Poznań

 

Ostrzegamy, że niezgodne z prawem kopiowanie stron www.iportalfirm.pl przez firmy konkurencyjne będzie ścigane w drodze postępowania karnego (art. 267 Kodeksu Karnego , art. 24 i 25 ustawy o zwalczaniu konkurencji , art. 116 i stp.. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ). Ponadto firma PHU Jacek Wolski będzie każdorazowo dochodzić odrębnych odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis