Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

ul. Kościuszki 5,, 44-200 Rybnik
tel. tel. (32) 422-18-13, (32) 432 98 16
http://www.zstrybnik.pl
sekretariat@zstrybnik.pl

Opis firmy

T E C H N I K U M    N R  1   i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia – 4 lata)

 

Technik górnictwa podziemnegouczeń zdobywa wiedzę z dziedziny górnictwa, geologii, procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin oraz surowców wtórnych. Ponadto zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej zakładów górniczych; nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego. Technik górnictwa to kierunek dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu. To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, szybka orientacja i spostrzegawczość, szybka reakcja na bodźce zewnętrzne, zdolność koncentracji i duża podzielność uwagi, opanowanie, szybkość podejmowania decyzji i działań, odporność psychofizyczna na warunki środowiska pracy, gotowość do pracy w trudnych warunkach, ścisłe przestrzeganie przepisów, reguł i procedur w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podwładnych, dobry wzrok i słuch, sprawność ruchowa. Ten kierunek daje niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych uprawnień oraz niezbędnego doświadczenia. Absolwent może być zatrudniony w kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych.
Absolwent ma gwarancję pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

 

Technik elektryk – z programem rozszerzonym o przedmioty górnicze dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektrycznych, uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocą techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.  W trakcie nauki poznaje również podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych. Dodatkowo poznaje specyfikę działania elektrycznych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego.
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:  koordynacja sensomotoryczna, wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna, podzielność uwagi, wysoki poziom spostrzegawczości, zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku, odporność na warunki środowiska pracy, zdolność koncentrowania uwagi, pełne widzenie barw, dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych. Absolwent organizuje i wykonuje prace: w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Elektryków poszukują wszystkie firmy na rynku krajowym, dodatkowo zdobyta specjalizacja daję gwarancje  pracy w górnictwie. 

Absolwent ma gwarancję pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

 

Technik mechanik – z programem rozszerzonym o przedmioty górnicze dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego - zawód technik mechanik jest zawodem szeroko profilowym. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest  bardzo obszerny
i zróżnicowany. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi. Zakres przyszłych zadań zawodowych jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami  ich projektowania. Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w sferze produkcyjnej
i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp., dodatkowo zdobyta tylko w naszej szkole specjalizacja daję gwarancję  pracy w górnictwie.
/NOWY KIERUNEK/ – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności  
Absolwent ma gwarancję pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

 

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Zawód obejmuje eksploatację sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Oprócz usług naprawczych, instalacyjnych i konserwatorskich technicy informatycy wykonują czynności związane z modernizacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania. Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych oraz nadzorowanie pracy lokalnych i rozległych sieci komputerowych (serwery, stacje robocze, elementy sieciowe, routery, switche, modemy itp.). Pod ich nadzorem znajdują się systemy minikomputerowe, a także pojedyncze podzespoły (np. układy pamięci, płyty główne, karty graficzne, sieciowe, zasilacze).
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania, punktach serwisowych, zakładach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, w działach obsługi informatycznej, mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

 

Technik spedytor – organizuje transport kolejowy, samochodowy, wodny lub lotniczy towarów w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne i ubezpieczeniowe, organizuje odprawy celne towarów. To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: koordynacja wzrokowo - ruchowa, pamięć wzrokowa, koncentracja i podzielność uwagi, spostrzegawczość, refleks, odporność na długotrwałe zmęczenie, przestrzeganie norm i przepisów w trakcie realizacji zadań zawodowych i w prowadzonej dokumentacji, komunikatywność, inicjatywa, zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe, uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji. Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy, porusza zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce. Uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową, w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

 

Technik pojazdów samochodowych – jest kontynuacją zawodu mechanik samochodowy, to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowe technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia między innymi z: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych. W trakcie nauki możliwe jest również zdobycie prawa jazdy kategorii B. Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi  i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 

Technik mechatronik – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny mechatroniki, będącej nową interdyscyplinarną specjalnością, która łączy trzy kierunki: mechanikę, elektronikę i informatykę. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym rozwijanie zainteresowań w kierunkach automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi produktów charakteryzujących się wysokim stopniem funkcjonalności i technologicznej integracji części: mechanicznej, elektronicznej i elektronicznej, tj. wszelkiego rodzaju maszyn dla wielu rodzajów gałęzi przemysłu (roboty i manipulatory, sprzęt komputerowy i elektroniczny, urządzenia gospodarstwa domowego). Absolwenci będą przygotowani do pracy zarówno w małych firmach, jak i w większych przedsiębiorstwach różnych branż o szerokim profilu produkcyjnym, w placówkach zaplecza naukowo – technicznego, w biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz w zakładach produkcyjnych, remontowych i usługowych. Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: zdolność koncentracji i podzielność uwagi, sprawność manualna, dobry wzrok, dobry słuch, koordynacja wzrokowo – ruchowa, koordynacja słuchowo – ruchowa. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do: projektowania i konstruowania, montażu i demontażu, programowania i użytkowania oraz diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA NR 1 im. Stanisława Staszica

(cykl kształcenia – 3 lata)
 

Zawód: górnik eksploatacji podziemnejzajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych oraz bhp. Głównym celem kształcenia jest nabycie gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Te wiadomości zapewniają wiedzę o technologii i metodach wydobycia kopalin oraz umiejętności potrzebne współczesnemu górnikowi do podjęcia pracy zawodowej. To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: koordynacja wzrokowo-ruchowa, podzielność i koncentracja uwagi, wytrzymałość fizyczna, refleks, brak lęku wysokości, klaustrofobii, opanowanie, spostrzegawczość, gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, umiejętność współpracy  z innymi górnikami, ścisłe przestrzeganie przepisów i procedur w trakcie wykonywania zadań zawodowych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników, umiejętność podporządkowania się przełożonym, zainteresowania i uzdolnienia techniczne, zdolności manualne. Górnik eksploatacji podziemnej może podejmować pracę w przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające    i przygotowawcze, kopalniach eksploatujących węgiel kamienny, kopalniach soli oraz rudy metali.
 

 

Zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń górniczych – zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie mechanika – montera maszyn i urządzeń górniczych,  wykonuje przeglądy, konserwacje
i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych szczególnie górnictwa podziemnego.

Absolwentowi gwarantuje się zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego i pokrewnych zakładach górniczych. Mechanik-monter maszyn i urządzeń może być zatrudniony w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w firmach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.
 

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1 im. Stanislawa Staszica
  SZKOŁA WIECZOROWA  na kierunki

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 • technik elektroniki i informatyki medycznej (4 semestry)
 • technik wiertnik (4 semestry)
 • technik geolog (4 semestry)
 • technik informatyk (4 semestry)

NASZE ATUTY:

 

 • Nauka w systemie jednozmianowym
 • Łatwy dojazd - budynek w pobliżu przystanku “Bazylika św. Antoniego” i węzła komunikacyjnego “Plac Wolności”, dworzec PKP
 • Odpowiednio długie przerwy - czas na śniadanie i inne sprawy związane ze szkołą
 • Bufet "TYGIELNIK" oferujący m. in. obiady
 • Budynek przed zajęciami popołudniowymi gruntownie posprzątany
 • Opieka medyczna (dentysta i pielęgniarka)
 • Koła zainteresowań: fotograficzne, żeglarskie, informatyczne, kreślarskie, turystyczne, teatralne, klub europejski “Roger”, elektryczno – elektroniczne oraz inne
 • Aula - sala multimedialna
 • Czytelnia, świetlica z komputerami i dostępem do internetu
 • Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię, boiska sportowe
 • Organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i na terenie MOSiR-u
 • Muzeum szkolne
 • Współpraca z partnerskimi szkołami za granicą
 • Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Tygielnik”
 • Łatwy kontakt z nauczycielami – godziny konsultacji
 • Liczne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniów
 • Wysoko wykwalifikowani nauczyciele
 • Radiowęzeł

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • górnik eksploatacji podziemnej Rybnik
 • technikum rybnik
 • szkoła rybnik
 • technik elektryk rybnik
 • technik górnictwa podziemnego rybnik
 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH Rybnik

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis