Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

SLW Biolab Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne OSTRÓDA

ul.Grunwaldzka 62, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 42 34
http://www.biolab.pl
biolab@biolab.pl

Opis firmy

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne

SLW Biolab

 
[Animacja]
   
   Zajmujemy się diagnostyką laboratoryjną chorób. Mamy w tym zakresie ponad 20-letnią praktykę. Oferujemy badania serologiczne metodą ELISA, oznaczamy poziom przeciwciał w surowicy ptaków i trzody dla kilkunastu jednostek chorobowych.
Wykonujemy również badania na obecność toksyn grzybiczych w paszach i komponentach, aparaturą VICAM.
Ponadto wykonujemy pełne badania bakteriologiczne i mykologiczne: ptaków, pasz , jaj , mleka , wody itp. Oznaczamy wrażliwość na antybiotyki (20 oznaczeń). Stosujemy analizator mikrobiologiczny MINI API firmy bioMerieux do identyfikacji szczepów bakteryjnych.
   
Ogólnym celem jakościowym jest  uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiarygodności, rzetelności i użyteczności świadczonych usług diagnostycznych:
 • wiarygodności – poprzez weryfikację swoich kompetencji w zewnętrznych badaniach międzylaboratoryjnych,
 • rzetelności – przez przestrzeganie dobrej praktyki profesjonalnej,
 • użyteczności – tzn. pomagających postawić diagnozę i ustalić postępowanie terapeutyczne

Laboratorium jest jednostką samofinansującą się z bieżącej działalności usługowej.

Działalność rozpoczęło w październiku 1991 w obiektach wydzierżawionych, a następnie wykupionych od Urzędu Rejonowego w Ostródzie, jako pierwsze prywatne laboratorium weterynaryjne w nowej rzeczywistości gospodarczej. Zasadniczym kierunkiem wykonywanych wówczas badań była diagnostyka bakteriologiczna chorób drobiu dla potrzeb lokalnych hodowców i lekarzy weterynarii.

W rozwoju firmy istotne znaczenie miało wdrożenie i upowszechnienie w 1996 roku w praktyce terenowej, metody badań diagnostycznych metodą ELISA w rozpoznawaniu chorób wirusowych drobiu. Zostało to uhonorowane Nagrodą Wojewody Olsztyńskiego. Od tego okresu Laboratorium zaczęło interesować się systemem zarządzania jakością i rozpoczęło zewnętrzne systematyczne szkolenia całego personelu i kierownictwa. Wraz z pojawiającymi się możliwościami uczestnictwa w badaniach biegłości Laboratorium zaczęło weryfikować swoje kompetencje najpierw w zakresie diagnostyki Salmonelli w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej, następnie w systemie EQAS 2004 a ostatecznie w laboratorium referencyjnym PIW - PIB Puławy.

Od 2002 roku Laboratorium uczestniczyło corocznie w programie POLMICRO, organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, w zakresie identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości.

W zakresie metodyki ELISA od 2003, a aglutynacji płytowej od 2004 najpierw w zagranicznych laboratoriach a obecnie również w krajowych laboratoriach referencyjnych PIW-PIB Puławy.

W sumie w latach 2000-2004 Laboratorium brało udział w 22 edycjach badania biegłości a personel uczestniczył w 35 różnego rodzaju szkoleniach zewnętrznych.

W 2003 roku rozpoczęto modernizację i rozbudowę pomieszczeń laboratoryjnych oraz wymianę wyposażenia uwzględniając wymagania odnośnie kompetencji technicznych oraz rozszerzono zakres badań diagnostycznych o wybrane jednostki chorobowe trzody i bydła.

W połowie 2004r. Laboratorium było auditowane przez zespół auditorów z Państwowego Instytutu Weterynarii PIW-PIB Puławy z wynikiem pozytywnym. Następnie w 2004r. Główny Lekarz Weterynarii, w oparciu o raport z auditu PIW-PIB Puławy i pozytywne wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych, zatwierdził Laboratorium do badań dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie diagnostyki wybranych chorób drobiu.

W 2006 roku na tych samych zasadach Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził SLW Biolab w zakresie rozpoznawania enzootycznej białaczki bydła.

Laboratorium spełnia również kryteria wymagane dla jednostek doświadczalnych i decyzją Ministra Nauki i Informatyzacji jest uprawnione do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

W 2006 roku Laboratorium wdrożyło system GMP w zakresie kontroli jakości szczepionek i uzyskało zezwolenie Głównego Lekarza Weterynarii na wykonywanie badań w tym zakresie. Dla potrzeb Głównego Lekarza Weterynarii Laboratorium było auditowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny z pozytywnym rezultatem.

W 2007 zintensyfikowano prace nad wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i przygotowaniem do akredytacji metod diagnostycznych stosowanych w bieżącej działalności Laboratorium.

Laboratorium jest również organizatorem i współorganizatorem seminariów tematycznych dla lekarzy weterynarii.

Status prawny

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne SLW BIOLAB jest spółką cywilną właścicieli - lekarzy weterynarii, Alicji i Henryka Szubstarskich. Jest samodzielnym, niezależnym, prywatnym podmiotem gospodarczym działającym na podstawie:

1. Ustawa z 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U z 2002 r. nr 187 poz 1567 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z 18 grudnia 2003 r. / Dz. U. z dnia 27.01.2004 r Nr 11 poz. 95/ oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004

- Uchwały Nr VI/292/2005/IV z dnia 29.12.2005 r. Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej o wpisaniu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt pod numerem 235.

3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287 z późn. zm.)

- Decyzji Głównego Lekarza Weterynarii (GIWhig.501/ lab. akr./27/2005) z 4 stycznia 2005 r. o zatwierdzeniu Laboratorium do wykonywania badań w zakresie wymienionym w decyzji dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej

- Decyzji Głównego Lekarza Weterynarii (GIWhig.5120-1-06) z 29 marca 2006r w zakresie wykonywania badań w kierunku białaczki bydła metodą ELISA.

4. Ustawy Prawo Farmaceutyczne z 6 września 2001 /Dz.U. Nr 53 poz. 533 późn. zm./

- Zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii nr 44 z dnia 02.02.2007 na wytwarzanie produktu leczniczego weterynaryjnego w zakresie kontroli jakości przy zwalnianiu serii szczepionek.

5. Ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. Nr 33, poz. 289)

- Decyzji nr 4/2005 o wpisie do wykazu jednostek doświadczalnych i nadaniu numeru identyfikacyjnego 0004.

6. Ustawy z dnia 19 listopada 1999 Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 późn. zm.)

- Zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Ostróda pod numerem 5855/2001 i 5854/2001.

7. Umowy Spółki Cywilnej pomiędzy właścicielami - Alicją Szubstarską i Henrykiem Szubstarskim, prowadzącymi działalność gospodarczą na mocy w/w wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Ostróda
 • identyfikacja szczepów bakteryjnych Ostróda
 • diagnostyka bakteriologiczna Ostróda
 • badania diagnostyczne trzody Ostróda
 • badania toksyn grzybiczych Ostróda
 • badania surowicy metodą ELISA Ostróda
 • mykologia Ostróda
 • badanie pasz Ostróda
 • badanie anatomopatologiczne Ostróda
 • parazytologia Ostróda

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis